The Learning Center

Rules!

พ่อแม่เตรียมตัวยังไง ก่อนส่งลูกเข้าเนอสเซอรี่สองภาษา

พ่อแม่หรือผู้ปกครองหลายๆ ท่านมักมีความกังวลเรื่องการเตรียมตัวลูกน้อยก่อนเข้าเรียนอนุบาล มักจะกังวลใจด้านการเข้าสังคม การเรียน การปรับตัว และแม้แต่การพัฒนาการของเด็กไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาก็ดี ดังนั้นผู้ปกครองหลายคนจึงหันมาสนใจส่งลูกไปเนอสเซอรี่สองภาษากันมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม

ปัจจัยหลักของการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ในการเลือกเนอสเซอรี่สองภาษาให้กับลูกน้อย

 

  1. การเลือกสถาบันหรือเนอสเซอรี่

ควรเลือกเนอสเซอรี่ที่สภาพแวดล้อมให้ความปลอดภัยทางกายและใจกับเด็ก มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครอง ครูผู้สอนมีประสบการสามารถให้คำแนะนำกับผู้ปกครองได้ แนะนำถ้าเป็นอาจารย์ต่างชาติหรือ Native Speaker จะดีมากเพราะลูกน้อยจะได้ทั้งฟังและฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น

 

  1. หลักสูตรการสอน

ควรเป็นหลักสูตรที่เน้นการเสริมสร้างทักษะตามวัยผ่านกิจกรรม เริ่มตั้งแต่พื้นฐานของการเป็นนักเรียน การอยู่ในห้องเรียน ทำตามกฎของห้องเรียนและคุณครู การฟัง พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ เพื่อให้เด็กเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนอนุบาลถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาไปด้วยกันจะดีมากๆ

 

ซึ่ง 2 ปัจจัยหลักในการเตรียมตัวข้างต้นก็สามารถครอบคุมและช่วยการตัดสินใจเลือกเนอสเซอรี่สองภาษาให้ลูกได้แล้วค่ะ

 

แนะนำโปรแกรม Young Hawks คือ กิจกรรมสำหรับผู้ปกครองและเด็กอายุตั้งแต่ 18 – 36 เดือน เน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ให้ความปลอดภัยทางกาย ใจและกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับเด็ก ให้พ่อแม่และลูกได้มีประสบการณ์ในชั้นเรียนร่วมกัน โดยจัดชั้นเรียนให้เหมาะกับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ที่ The Learning Center by Carroll Prep โทร. 02-591-8848